BOŻEGO CIAŁA 7
LUXURY APARTMENTS
in Krakow
regulamin
Data przyjazdu
01.12
Data wyjazdu
04.04
Liczba gości
-
01
+
Liczba gości
01
Liczba pokoi
-
01
+
Liczba pokoi
01
Zapytaj o dostępność
Regulamin – warunki korzystania z apartamentów

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jak najlepszych warunków osobom przebywającym w apartamencie, a także ochronę apartamentu wraz z wyposażeniem.
Regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji i korzystania z apartamentów przy ulicy Bożego Ciała 7 w Krakowie.
Regulamin składa się z następujących rozdziałów:

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • ZASADY REZERWACJI
 • CENA / ZAPŁATA ZA POBYT
 • DOBA POBYTU
 • ZASADY PRZEKAZANIA, KORZYSTANIA I ODBIORU APARTAMENTU
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UDOSTĘPNIAJĄCEGO
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • PRAWO WŁAŚCIWE


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin jest integralną częścią umowy korzystania z apartamentów (umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych).
 • Umowa korzystania z apartamentów zawierana jest pomiędzy Udostępniającym a Gościem.
 • Udostępniającym jest właściciel apartamentów, przedsiębiorca działający pod firmą: Bonus Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie pod adresem: Rynek Główny 15, 31-008 Kraków zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265452, posiadający NIP: 6762339065, REGON: 120380047.
 • Gościem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Umowa korzystania z apartamentów zostaje zawarta po dokonaniu rezerwacji i wpłaceniu zaliczki.
 • Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.


ZASADY REZERWACJI

 • W celu dokonania rezerwacji określonego apartamentu, Gość rezerwuje pobyt on-line za pomocą formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej www.bc7.pl. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 48 godzin system anuluje rezerwację.
 • Zaliczkę za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez przelew na wskazane konto bankowe lub za pomocą karty kredytowej. Po dokonaniu wpłaty zaliczki rezerwacja otrzymuje status potwierdzonej.
 • Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania na rachunku bankowym Udostępniającego apartamenty.
 • Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację, Gość otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji danego apartamentu w wybranym przez siebie terminie.
 • W przypadku odwołania rezerwacji:
 • na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości,
  • na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 50% tytułem kary umownej pokrywającej poniesione przez Udostępniającego nakłady pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego Gościa,
  • na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 80% tytułem kary umownej pokrywającej poniesione przez Udostępniającego nakłady pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego Gościa.
 • Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji Gość powinien niezwłocznie powiadomić Udostępniającego o zmianie rezerwującego przesyłając oświadczenie o przeniesieniu uprawnień wraz ze wskazaniem danych personalnych osoby, która przejmuje prawa i obowiązki Gościa w formie skanu podpisanego przez Gościa i osobę przejmującą oświadczenia. Oświadczenie powinno być przesłane najpóźniej w dniu przekazania apartamentu na adres e-mail: info@bc7.pl


CENA / ZAPŁATA ZA POBYT
 • Wysokość opłat za pobyt jest zależna od wybranego terminu. Cena widoczna na stronie internetowej w momencie rezerwacji jest obowiązująca.
 • Gość apartamentu winien wpłacić zaliczkę za pobyt przed przyjazdem. Resztę należności za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.
 • Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia obsługę apartamentów do odmowy zameldowania Gościa i wydania klucza do apartamentu. W takiej sytuacji wpłacona zaliczka jest zatrzymywana w całości przez Udostępniającego tytułem kary umownej pokrywającej poniesione przez Udostępniającego straty związane z utratą należności za pobyt Gościa.
 • Na życzenie Gościa, w ciągu 7 dni od dnia zdania apartamentu wystawiana jest faktura VAT. Faktura zostanie wysłana listem poleconym na wskazany adres.

DOBA POBYTU
 • Apartament udostępniany jest na doby.
 • Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze apartamentów do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin korzystania z apartamentu. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.

ZASADY PRZEKAZYWANIA, KORZYSTANIA I ODBIORU APARTAMENTU
 • Zameldowanie odbywa się do godziny 22:00.
 • Udostępniający zastrzega sobie możliwość niewydania kluczy:
  • Gościom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • jeśli liczba osób przekroczy dopuszczalną ilość,
  - w takim przypadku, zaliczka wpłacona przy rezerwacji jest zatrzymywana w całości przez Udostępniającego tytułem kary umownej pokrywającej poniesione przez Udostępniającego straty związane z utratą należności za pobyt Gościa.
 • Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 • Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 • Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 • Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego rzeczy osobistych. Prawo wejścia do apartamentu, z którego korzysta Gość pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń, które zagraża bezpieczeństwu innych Gości, mieszkańców kamienicy lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu.
 • Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
 • Przedmioty pozostawione przez Gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentu rzeczy należących do obiektu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 • W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy apartament zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu sprawdzenia stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone polubownie, lub w przypadku nieskuteczności tej metody, na drodze sądowej.
 • W dniu odjazdu Goście zobowiązani są opuścić apartament do godziny 11:00.
 • Udostępniony apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 • Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Udostępniającego, nie uprawnia do żądania przez Gościa zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UDOSTĘPNIAJĄCEGO
Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów należących do Gości lub osób przebywających w apartamencie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dokonując rezerwacji na stronie internetowej, Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Udostępniającego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz udostępnienia apartamentu do korzystania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.

PRAWO WŁAŚCIWE
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Udostępniającym a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Udostępniającego.


Apartamenty
Bożego Ciała 7

ul. Bożego Ciała 7
31-059 Kraków
Kontakt w sprawie rezerwacji:

info@bc7.pl
+48 727 464 003

© 2017